Projekat „Seoske žene na potezu“ realizuje Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca od 16. aprila ove godine. Projekat traje 12 meseci i biće završen 16. aprila 2014. godine. Partner na projektu je lokalna samouprava Aleksinac, a finansijski ga podržava Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji.

 

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je osnaživanje žena na selu za aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice, formiranjem udruženja i podsticanjem inicijative za donošenje Lokalnog akcionog plana. Jedan od ciljeva je i osnaživanje kapaciteta žena u selima aleksinačke opštine povećanjem nivoa znanja o ženskim pravima i aktivizmu u zajednici, kao i pokretanje inicijative za kreiranje lokalnih politika u oblasti ravnopravnosti polova i poboljšanja položaja žena u aleksinačkoj opštini. Konačno, tu je i senzibilisanje društvene javnosti u pravcu unapredjenja položaja žena na selu.

Ciljna grupa projekta su žene u selima aleksinačke opštine. Projektom će biti obuhvaćeno ukupno 620 žena iz seoskih sredina – 400 za istraživanje; 40 za studijske posete; 20 za trening; 80 za informativne sastanke; 40 za tribine; 20 osoba za konferenciju i 20 za formiranje Udruženja žena. Građani opštine Aleksinac, kao i predstavnici lokalne samouprave i političkih partija, će preko kampanje i projektnih aktivnosti biti informisani o realizaciji projekata i ostvarenim rezultatima.

 

Aktivnosti projekta:

– Istraživanje potreba i ostvarenih prava žena na selu je realizovano tokom juna i jula ove godine, a njime je bilo obuhvaćeno 400 ispitanica iz 20 sela opštine Aleksinac.

– Studijska poseta udruženjima žena u Vojvodini je realizovana krajem avgusta 2013. godine, kada je četrdesetak žena sa sela aleksinačke opštine posetilo neka od reprezentativnih udruženja seoskih žena u Vojvodini;

– Treninzi o ljudskim (ženskim) pravima, rodnoj ravnopravnosti, pisanju projekata, lokalnim inicijativama i građanskom aktivizmu uopšte biće realizovani tokom septembra. Treninzi (dva trodnevna treninga) će biti organizovani za 20 učesnica iz više sela aleksinačke opštine u Sokobanji.

– Formiranje udruženja žena je aktivnost koja se planira za period nakon realizacije treninga i studijske posete udruženjima žena u Vojvodini. Nakon realizacije ove dve aktivnosti, učesnice će biti dovoljno osnažene da se uz podršku članova projektnog tima Društva za razvoj kreativnosti počnu sa pripremama za formiranje Udruženja seoskih žena u nekom od sela aleksinačke opštine.  Administrativna procedura formiranja udruženja će biti okončana do kraja projekta. Ovo novoformirano udruženje će biti prvo u aleksinačkoj opštini.

– Informativni sastanci i tribine kao deoaktivnosti zagovaranja će biti realizovane tokom jeseni, a  neki od informativnih neformalnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih vlasti već su održani u prostorijama Društva za razvoj kreativnosti. Predstavnici lokalne vlasti su u dosadašnjim kontaktima podržali ideju projekta i dali neformalna obećanja da će pomoći u svim planiranim aktivnostima koje se odnose na zakonske procedure donošenja Odluke o formiranju Komisije za rodnu ravnopravnost u opštini Aleksinac. Tribine će biti organizovane u selima aleksinačke opštine, uz podršku predstavnika lokalne vlasti, u cilju upoznavanja šire javnosti sa aktivnostima projekta i dobijanja podrške javnosti za formiranje udruženja i veće uključivanje seoskih žena u razvijanje lokalnih akcionih planova koje se odnose na rodnu ravnopravnost i jednakost polova.

– Kampanja preko elektronskih medija, distribucije štampanog materijala i sličnih promotivnih aktivnosti se realizuje tokom čitavog projekta u cilju senzibilisanja šire javnosti za probleme seoskih žena i upoznavanja javnosti sa ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti.

– Završna konferencija se planira za sam kraj projekta u cilju prezentacije rezultata, povećanje vidljivosti diskriminacije seoskih žena i promocije prava žena uopšte. Za završnu  konferenciju se planira učešće seoskih žena – učesnica aktivnosti projekta, predstavnika lokalnih vlasti i političkih partija, medija i ostalih udruženja sa područja nišavskog regiona.

 

Očekivani rezultati:

Dugoročna očekivanja su da žene u selima aleksinačke opštine aktivno učestvuju u javnom životu preko Udruženja i u skladu sa donetim lokalnim strateškim dokumentima. Takođe, očekuje se da projekat poveća stepen znanja seoskih žena o sopstvenim pravima i rodnoj ravnopravnosti, kao i njihov aktivizam, da kao rezultat svega toga bude formirano udruženje žena u jednom od sela naše opštine, ali i da ubrza donošenje opštinske odluke o izradi LAP-a za unapredjenje položaja žena i rodnu ravnopravnost i, konačno, da poveća svest šire javnosti o ravnopravnosti polova i značaju i ulozi žene na selu.

 

Tok projekta:

Jun/jul 2013. godine – Istraživanje

Istraživanje potreba i ostvarenih prava žena na selu realizovano je tokom juna i jula ove godine. Istraživanjem je obuhvaćeno 400 ispitanica iz 20 sela aleksinačke opštine, a mi navodimo neke od dobijenih rezultata istraživanja:

– 60% ispitanih žena smatra da uloga žene na selu nije dovoqno cenjena ni od strane članova porodice, ni od šire zajednice;

– 89.11% ispitanica prpoznaje da nema žena u upravljačkim strukturama na nivou mesnih zajednica;

– 98.25% ispitanica nije nikada imalo priliku da učestvuje u razvoju lokalnih planova (na nivou mesne zajednice i šire);

– 97.75% ispitanica smatra da u selima aleksinačke opštine nema nikakvog oblika udruživanja;

– 60.50% ispitanica je iskazalo spremnost da se uključi u bilo kakav oblik organizovanog, zajedničkog delovanja na lokalnom nivou.

 

Studijska poseta udruženjima žena u Vojvodini

Grupa od 40 ucesnica, među kojima je najviše bilo seoskih žena, ali i predstavnica opštinske vlasti i lokalne administracije, posetila je tri udruženja seoskih žena u Vojvodini. Iskustva žena iz Vojvodine, njihove priče o razlozima udruživanja i organizovanom delovanju ćiće polazni motivi za formiranje udruženja seoskih žena i u aleksinačkoj opštini.

Seoske žene iz aleksinačke opštine posetile su u Uljmi dva ženska udruženja – UŽ „Duga“ i Aktiv žena „Uljma“, dok su poseban utisak na grupu ostavile članice iz Udruženja „Ženska multietnička grupa” u Seleušu.

Edukacija kao osnova dobrog organizovanja i uspešnog rada i mogućnosti koje se otvaraju ženama ako imaju dobru ideju vodilju, samo su neke od poruka žena iz vojvođanskih udruženja, a očekivanja su da će rezultati ostvarenih poseta biti krunisani i formalnim stvaranjem više od jednog udruženja seoskih žena u aleskinačkoj opštini. 

 

Trening u Sokobanji

Od 6. do 8. septembra u Sokobanji je održan trening o pisanju projekata za ukupno 20 seoskih žena sa teritorije opštine Aleksinac.

Ovo je bio prvi od dva projektom planirana treninga, a drugi trening na temu ženskih prava i rodne ravnopravnosti biće realizovan poslednjeg vikenda u septembru.

I jedan i drugi trening za cilj imaju osnaživanje seoskih žena u aleksinačkoj opštini i njihovo aktivno uključivanje u sve tokove društvenog života.

O rodnoj ravnopravnosti, ženskim pravima i zakonskim regulativama udruživanja na drugom treningu u Sokobanji

U okviru projekta Seoske žene na potezu, koji realizuje Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, od 26. do 28. septembra održan je još jedan trening u Sokobanji. O temamam rodne ravnopravnosti, ženskih prava, kao i o zakonskim regulativama udruživanja tokom dva dana trajanja treninga raspavljale su žene sa teritorije naše opštine.

Sledeća aktivnost koja je projektom predviđena jeste obeležavanje Međunarodnog dana seoskih žena, 15. oktobra.

Završna konferencija, Sokobanja 14-16. 03. 2014.

Završna konferencija kao poslednja aktivnost u okviru projekta “Seoske žene na potezu”  uspešno je organizovana od 14. do 16. marta u Sokobanji.  Na ovom skupu učestvovalo je dvadesetak žena iz nekoliko aleksinačkih sela predstavnice formalnih i neformalnih  udruženja žena, kao i predstavnici lokalne samouprave – Komisije za rodnu ravnopravnost, javnih ustanova i preduzeća, lokalnih NVO i medija.

Završna konferencija bila je povod da se sumiraju rezultati, razmene iskustva i da se razgovara o svim aktivnostima  u kojima su učestvovale žene iz aleksinačkih sela od samog početka projekta.

Tokom 11 meseci projekta, od aprila 2013. do marta ove godine  realizovano je istraživanje, studijska poseta udruženjima žena u Vojvodini, dva treninga za jačanje kapaciteta seoskih žena, obeležen je Medjunarodni dan žena i formirana su udruženja seoskih žena u aleksinačkoj opštini. Svi predvidjeni projektni rezultati su ostvareni a bilo je i dodatnih uspeha:

– Iako je projektom bilo predviđeno formiranje samo jednog udruženja, „Seoske žene na potezu“ su iznedrile dva formalna udruženja žena – u Kormanu već nekoliko meseci radi Udruženje žena „Nada“, dok su žene iz Bovna formirale udruženje „Jezero“. Treće formalno udruženje žena, koje za sada funkcioniše kao neformalna grupa, biće osnovano u Tešici – istaknuto je na Konferenciji.

Jačanje  kapaciteta seoskih žena u aleksinačkoj opštini  potvrdjeno je i dobijanjem donacija iz fondacije “Trag” za realizaciju aktivnosti u njihovim  tek osnovanim udruženjima.

Neki od zaključaka sa Završne konferencije odnose  se na dalje jačanje kapaciteta seoskih žena, njhovo umrežavanje i zajednički rad u borbi za rodnu ravnopravnost na svim poljima.