Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

O PROJEKTU

Projekat  „Aleksinac i Ražanj: Za bolje sutra!” realizuje Društvo za razvoj kreativnosti  u partnerstvu sa Opštinom Ražanj i Opštinom Aleksinac. Projekat traje 9 meseci, od  19. februara 2015. godine do 19. maja 2015. godine. Partneri na projektu su Opština Ražanj i Opština Aleksinac.

Cilj projekta

–        Unapređenje, razvoj i dostupnost uspostavljenih vaninstitucionalnih oblika usluga socijalne zaštite na medjuopštinskom nivou radi smanjenja ugroženosti, društvene isključenosti i opšteg siromaštva marginalnih grupa stanovnika u aleksinačkoj i ražanjskoj opštini.

Kratak opis projekta:

 

–        Projektom se dalje razvijaju i unapređuju postojeće usluge socijalne zaštite na međuopštinskom nivou u dve opštine (Aleksinac i Ražanj). Usluga je namenjena starim licima i deci i odraslima u stanju socijalne potrebe. Projektom se u aleksinačkoj opštini povećava broj korisnika Pomoći u kući za 10 starih lica kojima se paralelno pruža i medicinska pomoć i još 10 korisnika usluge medicinske pomoći u gradu. U ražanjskoj se obnavlja usluga Pomoć u kući za ukupno 10 korisnika, među kojima je i 4-oro dece sa smetnjama u razvoju. Usluge se sprovode u gradskim sredinama i u ukupno 4 sela u obe opštine. Na projektu se u Aleksincu pored 1 lekara dodatno angažuju još 2 gerontodomaćice, nezaposlene osobe i 1 osoba osposobljava za ove poslove (korisnica usluge Stanovanje uz podršku). U Ražnju se angažuju dve edukovane osobe, 1 negovateljica i 1 gerontodomaćica, obe nezaposlene. Projektom je predviđena edukacija angažovanih i potencijalnih gerontodomaćica po akreditovanom programu. Planira se da ovu edukaciju prođe 10 nezaposlenih osoba, čime se jačaju resursi organizacije. Usluga se pruža tokom osam meseci projekta. Ovaj projekat je primer efikasnog korišćenja lokalnih resursa jer se uspostavlja partnerstvo na međuopštinskom nivou između dve lokalne samouprave i nosioca projekta kao pružaoca usluge. Sufinansiranje je obezbeđeno od drugih donatora i iz opštinskih budžeta.

Ciljnu grupu projekta:

Prvu ciljnu grupu čine osobe iznad 65 godina starosti, oba pola, koje pretežno žive u samačkim domaćinstvima; (Ukupan broj korisnika iz ove ciljne grupe je 26, u obe opštine). Drugu ciljnu grupu čine deca I mladi sa smetnjama u razvoju, oba pola, ukupno 4 korisnika u ražanjskoj opštini. Treću ciljnu grupu čine nezaposlene žene, ukupno 12 osoba od kojih će 10 biti edukovano po akreditovanom programu.

Aktivnosti projekta su: – Priprema projektnih aktivnosti (okupljanje tima i detaljno planiranje i utvrdjivanja dinamike realizovanja projektnih aktivnosti); Edukacija, (organizovanje edukacije po akreditovanom Programu obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući I kućne nege za stara lica); Pružanje usluge socijalne zaštite  (pomoć u kući, kućna nega i medicinska pomoć) tokom osam meseci projekta u obe opštineKampanja – (promovisanje projekta, promocija prava starih lica i dece sa smetnjama u razvoju, prezentacija projektnih rezultata, senzibilisanje šire javnosti za položaj starih lica I dece I mladih sa smetnjama u razvoju);  Evaluacija – (procena uspešnosti realizacije projektnih aktivnosti tokom i na kraju projekta).

Očekivani rezultati: – Poboljšan kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje korisnika usluge Pomoći u kući za ukupno 16 starih lica i 4-oro dece i mladih sa smetnjama u razvoju u aleksinačkoj i ražanjskoj opštini; – Osnaživanje starih lica i dece i mladih sa smetnjama u razvoju (i njihovih porodica) nastavljanjem pružanja usluga otvorene socijalne zaštite; – Poboljšanje i očuvanje zdravstvenog stanja korisnika 20 korisnika u aleksinačkoj opštini; – Jačanje kapaciteta i dalji razvoj usluga otvorene socijalne zaštite; – Senzibilisana šira javnost i bolje razumevanje položaja i problema starih lica i dece i mladih sa smetnjama u razvoju.