Drugu fazu projekta „U ime starih“ realizuje Društvo za razvoj kreativnosti u partnerstvu sa Udruženjem samohranih majki iz Niša zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade Kraljevine Norveške.

Realizaciju druge faze projekta “U ime starih” finansijski podržavaju i Lokalna samouprava Aleksinac  sa milion dinara i grad Niš sa 720.000 dinara. Preduslov za dobijanje ovog projekta je bio da se lokalne vlasti uključe u finansiranje usluga koje se realizuju na teritoriji ove dve opštine. Praksa transparentnosti rada Ambasade Kraljevine Norveške se ogleda u informisanju norveških poreskih obveznika o utrošenim sredstvima (poreza koji plaćaju građani Norveške). Finansiranje projekta u celosti, bez sufinansiranje od strane lokalnih vlasti, ne bi bilo opravdano  od strane poreskih obveznika iz Norveške koji smatraju da se njihovim novcem može pomoći korisnicima u Srbiji (konkretno u Aleksincu i Nišu) ali da je neophodno i da lokalne vlasti učestvuju u finansiranju usluga koje se pružaju građanima ove dve srpske opštine nišavskog regiona.

Trajanje: Realizacija projekta je počela potpisivanjem ugovora Društva za razvoj kreativnosti sa Ambasadom Kraljevine Norveške, 10 Decembra 2014. Zvanični početak projekta prema ugovoru je 15 Decembar 2014 a projektne aktivnosti traju 12 meseci, do 15 Decembra 2015. godine.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva marginalnih grupa nastavkom pružanja usluga pomoći u kući i medicinske pomoći u cilju uspostavljanja integralnog modela socio-zdravstvenih usluga u nišavskom regionu. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života starih lica i drugih marginalnih grupa u seoskim i gradskim sredinama daljim razvojem socio-zdravstvenih usluga.

Ciljnu grupu projekta čine korisnici iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva u nišavskom regionu, pre svega stari ali i predstavnici drugih marginalnih grupa. Radi se o siromašnom stanovništvu, zapostavljenim društvenim grupama, starim, nemoćnim, bolesnim I osobama sa invaliditetom.

Aktivnosti projekta

1. Priprema projekta koja uključuje održavanje sastanaka projektnog tima radi detaljnog utvrđivanja dinamike rada, obilazak korisnika na terenu, dorada evidencionih listi  korisnika, selekcija korisnika, potpisivanje ugovora sa saradnicima;

2. Pružanje socio zdravstvenih usluga je centralna projekta aktivnost. Ova usluga namenjena je starim licima (posebno u ruralnim područjima) kao i drugim ugroženim osobama iz različitih marginalnih grupa. Socio-zdravstvene usluge će biti pružane tokom 11 meseci projekta za ukupno 150 korisnika. Uslugu Pomoć u kući pružaće ukupno 9 gerontodomaćica (5 u Aleksincu i 4 u Nišu). Gerontodomaćice pružaju neposrednu negu i pomoć korisnicima u prirodnom okruženju: – obavljanje kućnih poslova (pranje sudova i odeće, čišćenje prostorija, pomoć u održavanju lične higijene), -pomoć u korišćenju resursa lokalne zajednice (plaćanje računa, obavljanje administrativnih poslova i sl.), -izveštavanje i evidentiranje promena u telesnom i mentalnom funkcionisanju, -pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (nabavka namirnica, lekova,priprema hrane itd.), – socijalni kontakti (organizovanje druženja i poseta, kontakti sa srodnicima, itd.), -pomoć u obeležavanju značajnih datuma (slave, rođendani), – pomoć za učešće u aktivnostima zajednice (glasanje, sastanci itd.).

Uslugu medicinske pomoći pružaće 2 lekara. Medicinska usluga podrazumeva obilazak korisnika na terenu i pružanje osnovnih medicinskih pregleda  (merenje krvnog pritiska i kontrola nivoa šećera u krvi, uvid u medikamentsku terapiju, kontakt sa izabranim lekarom korisnika, saveti, redovno praćenje i evidentiranje zdravstvenog stanja korisnika).

3. Zagovaranje je aktivnost koja se nastavlja i realizuje tokom celog projekta i ima za cilj veći uticaj NVO sektora na kreiranje lokalne socijalne politike.

4. Kampanja traje tokom čitavog projekta i ima za cilj povećanje vidljivosti projekta i senzibilisanja šire javnosti o razumevanju potreba i problema marginalnih grupa.

5. Razvoj partnerstva, volonterizma i saradnja sa ostalim relevantnim lokalnim i regionalnim akterima je aktivnost preko koje se uspostavlja integrativni model nastavka pružanja uspostavljenih usluga.

6. Evaluacija i razmena iskustva partnerskih organizacija u cilju procene uspšenosti realizovanih aktivnosti, otklanjanja eventualnih problema  unapređenja pružanja socio-zdravstvenih usluga u skladu sa problemima I potrebama korisnika.

 

Očekivani rezultati:

1. Poboljšan kvalitet života,veća socijalna uključenost i povećan nivo ostvarenih prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite korisnika iz različitih marginalnih grupa;

2. Povećan uticaj NVO organizacija na lokalne politike razvoja socijalne zaštite starih lica i ostalih marginalnih grupa;

3. Povećana vidljivost rezultata  projekta;

4. Jačanje partnerstva i formirana regionalna Koalicija za unapredjenje socio-zdravstvene zaštite marginalnih grupa.