“Otvorena kapija za novi početak”

Projekat “Otvorena kapija za novi početak” realizovali su Gerontološki centar “Jelenac” u partnerstvu sa Društvom za razvoj kreativnosti i Opštinom Aleksinac tokom 18 meseci, od juna 2014. do sredine decembra 2015. godine. Projekat je finansirala Delgacija EU u Srbiji. Tokom ovog projekta uspostavljena je usluga Stanovanja uz podršku za ukupno osmoro korisnika –osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i pilotirana je usluga Dnevnog centra. Ovim projektom postavljeni su temelji deinstitucionalizacije u aleksinačkoj opštini.

Opširnijе o projektu “Otvorena kapija za novi početak” >>


 

“Grad(jani)Rade Za Vas”

Društvo za razvoj kreativnosti je, kao partnerska organizacija, učestvovalo u realizaciji projekta “Grad(jani) Rade Za Vas”. Ovaj projekat sprovodio je Timočki klub iz Knjaževca u saradnji sa nevladinim organizacijama i lokalnim samoupravama u izabranim opštinama: Aleksinac, Medijana (grad Niš) i Dimitrovgrad. Projekat je podržao Ulof Palme internacionalni centar.

Trajanje projekta: Projekat je trajao do kraja 2014. godine.

Cilj projekta: Uvođenje efikasnog i održivog  modela građanskog nadzora na lokalnom nivou, povećanju svesti javnosti o uticaju građanskog nadzora lokalnih usluga i poboljšanju transparentnosti rada lokalnih samouprava.

Aktivnosti i očekivani rezultati :

Istraživanje i analiza:  Istraživanje na lokalnom nivou,  biranje javnih usluga  koje će biti nadgledane, nadgledanje javnih usluga, izrada metodologije,formi nadgledanja i  izveštavanja i analizu rezultata. Očekivani rezultati bili su: Šest javnih usluga, koje će se pratiti:  izabrane (2 po gradu); Razradjena Metodologija za građanski monitoring odabranih usluga; Testiranje – implementacija postojećeg monitoringa modela); Razvijen opšte primenljiv model; Urađena Analiza rezultata monitoringa građana.

Jačanje kapaciteta uključivalo je: (Izradu alata za građansko nadgledanje javnih usluga, 1 dvodnevni trening (Krug učenja) za 12 predstavnika NVO-a iz prethodnih i novoizabranih opština; 1 dvodnevni trening za 10 predstavnika NVO-a i 15 građana iz odabranih opština; 9 info sastanaka;  1 trodnevni trening za 25 predstavnika građana i nevladinih organizacija na temu „Umrežavanje NVO-a“ (za prethodne i novo odabrane opštine). Očekivani rezultati bili su: Podignuti kapacitet lokalnih NVO koji će upravljati procesom za monitoring na lokalnom nivou; Javni servisi u tri opštine praćeni od strane građana; Osnovana mreža LOM (Lokalne Organizacije Monitoringa).

Komunikacija i promotivne aktivnosti uključivali su: strategiju komunikacije; 2 konferencije za medije; web platformu, širenje alata, prezentacije, sastanci, saopštenja za medije. Očekivani rezultati bili su: Poboljšana informisanost građana i spremnost građana da učestvuju u procesu monitoringa; Izrađene preporuke javnim vlastima iz procesa praćenja građana; širenje rezultata; 

Ciljne grupe projekta bile su: predstavnici/ce lokalnih samouprava, predstavnici/ce NVO-a,  predstavnici/ce građana iz izabranih opština, predstavnici/ce pružaoca usluga, mediji i građani.

 


 

“Seoske žene na potezu”

Projekat „Seoske žene na potezu“ realizovalo je Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca tokom dvanaest meseci od 16. aprila 2013. godine do 16. aprila 2014. godine. Partner na projektu je bila lokalna samouprava Aleksinac, a finansijski je podržan od Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta – osnaživanje žena na selu za aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice, formiranjem udruženja i podsticanjem inicijative za donošenje Lokalnog akcionog plana. Jedan od ciljeva bio je i osnaživanje kapaciteta žena u selima aleksinačke opštine povećanjem nivoa znanja o ženskim pravima i aktivizmu u zajednici, kao i pokretanje inicijative za kreiranje lokalnih politika u oblasti ravnopravnosti polova i poboljšanja položaja žena u aleksinačkoj opštini. Jedan od ciljeva projekta bio je i senzibilisanje društvene javnosti u pravcu unapredjenja položaja žena na selu.

Ciljna grupa projekta bile su žene u selima aleksinačke opštine. Projektom je obuhvaćeno ukupno 620 žena iz seoskih sredina – 400 za istraživanje; 40 za studijske posete; 20 za trening; 80 za informativne sastanke; 40 za tribine; 20 osoba za konferenciju i 20 za formiranje Udruženja žena. Građani opštine Aleksinac, kao i predstavnici lokalne samouprave i političkih partija, su preko kampanje i projektnih aktivnosti bili informisani o realizaciji projekata i ostvarenim rezultatima.

Opširnijе o projektu “Seoske žene na potezu” >>

 


 

“U ime starih”

Projekat “U ime starih” realizovalo je Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca kao nosilac projekta u partnerstvu sa Udruženjem samohranih majki iz Niša i Zalitiborskim krugom iz Čajetine. Realizaciju projekta je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji.

Trajanje projekta: Projekat je trajao 12 meseci, od 5. aprila 2013. do 5. aprila 2014. godine.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta bio je smanjenje ugroženosti i povećanje socijalne uključenosti starih lica i njihovo osnaživanje u zlatiborskom i nišavskom okrugu proširenjem pružanja postojećih usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške, dok su se specifični ciljevi projekta bili: jačanje kapaciteta NVO sektora u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu i širenje postojećih usluga na veći broj korisnika.

Ciljna grupa projekta bila su stara lica u Nišavskom i Zlatiborskom okrugu. Medicinsku pomoć tokom projekta imalo je 179 korisnika (140 u Aleksincu i Nišu i 37 u Čajetini). Pomoć u kući pružale su osam obučenih gerontodomaćica za 44 korisnika u Aleksincu i Nišu (u gradskim sredinama i u ukupno 13 sela). U Čajetini volonteri su obilazili 38 korisnika u 7 sela čejetinske opštine. Devedeset odsto koirsnika iz sve tri opštine bili su stari koji žive u seoskim sredinama.

Opširnije o projektu “U ime starih” >>

 


 

“Pomoć u kući”

Projekat: “Pomoć u kući” Trajanje projekta: Projekat se realizovao od 1. aprila 2013. godine uz finansijksu podršku lokalne samouprave Aleksinac i trajao je devet meseci, tačnije do 31. decembra 2013. godine.

Svrha projekta: Unapređenje usluga socijalne zaštite i kvaliteta života starih, siromašnih lica u aleksinačkoj opštini kroz nastavak primene metoda otvorenih oblika socijalne zaštite u vidu usluge Pomoći u kući.

Cilj projekta: Smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih lica i njihovo osnaživanje nastavkom pružanja otvorenih vidova socijalne i zdravstvene zaštite i podrške starima na nivou aleksinačke opštine.

Projekat je obuhvatao pomoć za trideset i sedmoro starih lica iz sedam aleksinačkih sela, starijih od 65 godina. Indirektni korisnici bili su: sva ostala stara lica iz aleksinačke opštine, predstavnici institucija i lokalne vlasti, rođaci i prijatelji korisnika, ostali građani opštine Aleksinac.

Opširnije o projektu “Pomoć u kući” >>

 


 

“Pomoć u kući – Klub za stare “

Trajanje: Decembar 2012. –Mart 2013. 

Cilj i Lokacija: Cilj projekta je smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih lica i njihovo dalje osnaživanje pružanjem već uspostavljenih usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Aleksinac (grad i 9 sela aleksinačke opštine)

Ciljna grupa: stari oba pola iznad 65 godina starosti

Aktivnosti: Pomoć u kući starima na selu, medicinska pomoć na selu i u Klubu za stara i odrasla lica, radionica društvenih igara), socijalni događaje

Uloga: pružalac usluga na projektu (Nosilac projekta je Lokalna samouprava Aleksinac)

Broj korisnika: 100 osoba starijih od 65 godina, korisnika usluga pomoći u kući i medicinske pomoći

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbiji

 


 

“Pomoć u kući – Klub za stare “

Trajanje: Februar 2012. – Decembar 2012. 

Cilj i Lokacija: Cilj projekta je bio smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih lica i njihovo osnaživanje uvođenjem novih otvorenih vidova socijalne zaštite i podrške starima na nivou aleksinačke opštine. Aleksinac (grad i 9 sela aleksinačke opštine)

Ciljna grupa: stari oba pola iznad 65 godina starosti

Aktivnosti: Pomoć u kući starima na selu i u gradu, medicinska pomoć na selu i u gradu i u Klubu za stara i odrasla lica, radionice (ručnih radova i društvenih igara), socijalni događaji

Uloga: pružalac usluga na projektu (Nosilac projekta je Lokalna samouprava Aleksinac)

Broj korisnika: 100 osoba starijih od 65 godina, korisnika usluga pomoći u kući i medicinske pomoći

Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije

 


 

“Otvorena vrata”

Trajanje: Decembar 2011 – Januar 2013. godine

Lokacija: Aleksinac

Cilj: olakšavanje integracije i smanjenje ugroženosti i društvene isključenosti izbeglih i raseljenih lica u aleksinačkoj opštini pružanjem usluga socijalne zaštite i podrške najugroženijim izbeglicama i interno raseljenim licima sa prostora Kosova i Metohije i njihovim članovima porodice.

Ciljna grupa: Ciljnu grupu čini 110 korisnika iz porodica izbeglih i IRL u aleksinačkoj opštini u stanju socijalne potrebe i to: korisnika pomoći u kući i medicinske pomoći, psihosocijalne podrške, korisnika pomoći u učenju i korisnici koji su radno angažovani.

Aktivnosti: izrada socijalne karte za, pružanje usluge pomoći u kući i medicinske pomoći (za stara lica i lica sa posebnim potrebama) i pomoći u učenju za decu sa problemima u učenju

Broj korisnika: 90 direktnih korisnika i svi građani opštine Aleksinac kao indirektni korisnici

Uloga: partner na projektu (Nosilac projekta je Lokalna samouprava Aleksinac)

Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Video
Brošura I…
Brošura II…

 


 

“Balkanski forum mladih za toleranciju BALFOM ”

Trajanje: Jun 2011. – Jun 2012. 

Cilj i Lokacija: Cilj projekta je izgradnja društvene kohezije i prevazilaženje diskriminacije u jugoistočnoj Srbiji kroz promovisanje tolerancije i kulturnog diverziteta.

Ciljna grupa: mladi

Aktivnosti: – Priprema projekta; – Trening o antidiskriminaciji i interkulturalnom obrazovanju za vršnjačke edukatore; – Balkanski forum mladih za toleranciju (BalFoM za toleranciju) je aktivnost koja traje od trećeg do poslednjeg meseca projekta i obavlja se putem Interneta; – Vršnjačke radionice; – Debate i forum teatar; – Konkurs, projekcija filmova i izložba; – Završna konferencija mladih za toleranciju – BalKoM;

Uloga: Partner na projektu (Nosilac projekta jeDruštvo za razvoj dece i mladih)
Donator: Delegacija Evropske Unije u RS

 


 

“Druga šansa”

Trajanje: Jul 2011 – Februar 2012. godine

Lokacija: Aleksinac

Cilj: smanjenje stepena recidiva, marginalizacije i diskriminacije bivših zavisnika psihoaktivnih supstanci uvodjenjem novih programa resocijalizacije biviših zavisnika i podizanje svesti gradjana o problemima zavisnosti.

Ciljna grupa: Ciljna grupa projekta su bivši zavisnici psihoaktivnih supstanci sa teritorije opštine Aleksinac i korisnici programa rehabilitacije u Centru za rehabilitaciju zavisnika smeštenih u selu Vitkovac u opštini Aleksinac.

Aktivnosti: radionice (o poljoprivrednoj proizvodnji, rada na računaru i aktivnog traženja posla), rad mobilnog tima, film i radijske emisije, tribine, kampanja.

Broj korisnika: 20 korisnika bivših zavisnika od psihoaktivnih supstanci i više od 1000 indirektnih građana

Uloga: nosilac projekta

Donator: Holandska Skan Fondacija i Balkanski fond za lokalne inicijative BCIF

 


 

“Živeti zajedno”
Trajanje: 2006 – 2012

Lokacija: Aleksinac (i još 7 gradova u Srbiji) 
Ciljna grupa: Srednjoškolci, mladi
Cilj i lokacija: promocija interkulturalnosti, poštovanja različitosti; Aleksinac
Uloga: partner

Broj korisnika: 25-oro mladih direktnih korisnika i više od 1000 indirektnih korisnika učenika srednjih škola i građana opštine Aleksinac
Donator: Pestalozi Childrens Foundation

 


 

„Promocija društvene inkluzije dece sa smetnjama u razvoju“

Trajanje: Februar 2011 – Maj 2011.

Lokacija: Niš, Aleksinac, Bela Palanka (Nišavski okrug), Pirot (Pirotski okrug), Leskovac (Jablanički okrug) i Prokuplje (Toplički okrug).

Ciljna grupa: deca sa teškoćama u razvoju i njihovi vršnjaci iz redovne populacije, roditelji, lokalna zajednica i lokalna samouprava

Aktivnosti: trening za vršanjačke edukatore, radionice, dečije akcije i inicijative za inkluziju dece sa teškoćama u razvoju, literarni i likovni konkurs, izložba dečijih radova
Broj korisnika: 1200 dece

Uloga: partner na projektu

Donator: Kampanja je realizovana u okviru projekta „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji UNICEF sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansira Vlada Republike Italije.

 


 

“Omladinska mreža “

Trajanje: Septembar 2010. – Februar 2011. 

Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice i Požega
Ciljna grupa: mladi

Aktivnosti: sastanak partnera, trening o vršnjačkoj edukaciji, socijalnoj pravdi i toleranciji, vršnjačke radionice, lokalne akcije i završni sastanak

Broj korisnika: 250

Uloga: partner na projektu 
Donatori: Ministarstvo omladine i sporta RS

 


 

“Pomoć u kući – Klub za stare

Trajanje: Decembar 2010. – Decembar 2011. 

Cilj i Lokacija: Cilj projekta je bio smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih lica i njihovo osnaživanje uvođenjem novih otvorenih vidova socijalne zaštite i podrške starima na nivou aleksinačke opštine. Aleksinac (grad i 9 sela aleksinačke opštine)

Ciljna grupa: stari oba pola iznad 65 godina starosti

Aktivnosti: Pomoć u kući starima na selu i u gradu, medicinska pomoć na selu i u gradu i u Klubu za stara i odrasla lica, radionice (ručnih radova i društvenih igara), socijalni događaji

Uloga: pružalac usluga na projektu (Nosilac projekta je Lokalna samouprava Aleksinac)

Broj korisnika: 100 osoba straijih od 65 godina, korisnika usluga pomoći u kući i medicinske pomoći

Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije
Video

 


 

„Od sela do sela”

Trajanje: Februar 2010 – Mart 2011
Ciljna grupa: predstavnici lokalne samouprave, političkih partija i odbornika u aleksinačkoj opštini.

Cilj i lokacija: pokretanje inicijativa na nivou lokalne samouprave za kreiranje agrarne politike, donošenje strateških dokumenata ruralnog razvoja i formiranje posebnog Radnog tela  za poljoprivredu u aleksinačkoj opštini.

Uloga: nosilac projekta

Donatori: Institut za održive zajednice ISC

 


 

Mladi u akciji: “Zdrava hrana za zdravo druženje“

Trajanje: Avgust 2010.
Lokacija: Šentjur, Slovenija
Ciljna grupa: mladi iz Aleksinca (Srbija), Šentjur (Slovenija), Gvozd (Hrvatska) i Tiszadob (Mađarska)
Aktivnosti: Kreativne radionice, druženje, obilasci znamenitih mesta
Broj korisnika: 6 (ukupan broj mladih korisnika 29)

Uloga: partner na projektu
Donator: Delegacija Evropske Unije “Youth in Action”

 


 

“INTER-AKT“

Trajanje: Avgust 2009 – April 2010.
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Užice, Požega, Kraljevo, Novi Pazar
Ciljna grupa: mladi
Aktivnosti: trening o društvenoj isključenosti, toleranciji i participaciji, lokalne akcije, informativne kampanje, sastanci sa kancelarijama za mlade i okrugli stolovi
Broj korisnika: 225

Uloga: partner na projektu
Donatori: Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije

 


“Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada“

Trajanje: 2009- 2011. 
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000

Uloga: partner na projektu
Donatori: Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 


 

“Mreža mladih za jednaka prava i toleranciju – Youth Net“

Trajanje: Decembar 2009 – Jun 2011

Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: mladi iz 8 gradova jugoistočne Srbije, uzrasta od 17-25 godina, predstavnici lokalnih kancelarija i saveta za mlade,  predstavnici NGOs i škola

Aktivnosti: trening za mlade, preliminarno istraživanje, okrugli stolovi, kampanja i TV emisija, lokalne akcije i inicijative, sastanci mreže, evaluativna konferencija i finalni performans mladih

Broj korisnika: 400

Uloga: partner na projektu
Donatori: Delegacija EU u Republici Srbiji, EIDHR
Video

 


 

“Otvaranje dijaloga“

Trajanje: Decembar 2009 – Jun 2011

Lokacija: Aleksinac i Ražanj

Ciljna grupa: 200 gradjana obuhvaćenih istraživanjem, 550 gradjana učesnika na javnim sastancima, tribinama i seminaru, 50 predstavnika opštinskih vlasti (750 korisnika).

Aktivnosti: Priprema projektnih aktivnosti, istraživanje, promoaktivnosti (film, brošura i flajeri), javni sastanaci građana sa predstavnicima lokalnih samouprava; « Otvorena vrata » – susreti građana sa gradonačelnikom, tribine u ruralnim sredinama, seminar, Tv emisija i RTV spot, sastanci sa lokalnim vlastima, završni zajednički sastanak, evaluacija.

Uloga: nosilac projekta
Donatori: Delegacija EU u Republici Srbiji, EIDHR
Brošura…

 Vidin i Aleksinac – uloga mladih u očuvanju i promociji kulturnog nasleđa

Trajanje: Mart 2008- Februar 2009
Ciljne grupe: 20 mladih Bugara iz srednjih škola Vidina, mladi iz Srbije, treneri sa Trening foruma, saradnici Društva za razvoj kreativnosti iz Aleksinca i Fondacije za razvoj kuluturnog nasleđa iz Vidina i lokalni turistički radnici

Cilj i lokacija: Cilj projekta je bio povećanje prekogranične saradnje jačanjem dugoročnih odnosa izmedju mladih iz Aleksinca i Vidina i njihovo uključivanje u očuvanje i promociju različitog kulturnog nasledja u aleksinačkom regionu.
Uloga: nosilac projekta
Donatori: Delegacija Evropske Unije u Srbiji

 


 

Inkluzija starih Roma kroz socijalnu integraciju

Trajanje: 2009

Ciljna grupa: Stari Romi, žrtve nacističkog progona, lokalni penzioneri, deca iz lokalne zajednice
Cilj i lokacija: Senzibilisanje lokalne samouprave i ostalih relevantih činilaca po pitanjima potreba stare populacije, Podrška i ohrabrivanje lokalnih samouprava da postepeno preuzmu odgovornost za podršku i vođenje Društvenih Klubova, kroz njihovo finansiranje ili delimičnu finansijsku podršku, Promovisanje uključivanje starih Roma u srpsko društvo kroz određene aktivnostima sa ne-Romima slične starosne dobi. Aleksinac
Uloga: partner

Donatori: Nemačka fondacija „Sećanje, odgovornost i budućnost“ preko IOM-a i ICS-a

 


 

“Debate o ljudskim pravima“

Trajanje: Period: 2008-2010. god.
Lokacija: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: trening za nastavnike, radionice u školama i debate učenika, diskusije, trening o projektnom menadžmentu, implementacija 3 lokalna projekta, kampanje i završni sastanak
Broj korisnika: 2000
Uloga: partner na projektu
Donatori: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR

 


 

“Srbija u EU”
Trajanje: 2008
Ciljna grupa: svi građani
Cilj i lokacija: promocija evropskih integracija, odnosno sprečavanje tabuiziranja teme približavanja Srbije EU na lokalnom i regionalnom nivou, osnaživanje i promocija racionalnog pristupa temi evropskih integracija i daljeg razvoja Srbije. Aleksinac, Sokobanja, Ražanj
Uloga: partner na projektu
Donator: Fond za otvoreno društvo