Za potrebe implementacije projekta “Otvorena kapija” u okviru programa EuropeAid/138126/IH/ACT/RS, Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji, “Društvo za razvoj kreativnosti” objavljuje poziv za sledeće pozicije na projektu:

 

I

POZIV ZA angažovanje  

KOORDINATORA/KE PROJEKTA “OTVORENA KAPIJA”

Status: Pola radnog vremena

Odgovornost: Projektnom menadžeru

Rukovodeća odgovornost: Angažovan na projektu na određeno vreme, do kraja projekta (jun 2017. – jun 2019. godine).

 

Kratak opis posla: Razvoj, upravljanje i realizacija aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva Projekta

Opis glavnih aktivnosti:

Stalne obaveze/odgovornosti:

 • Učestvovanje u razvoju strategije u cilju uspešne realizacije projekta

 • Osmišljavanje razvoja projektnih aktivnosti u saradnji sa nadređenima i angažovanim saradnicima

 • Identifikovanje, uspostavljanje i održavanje kontakata sa pojedincima, grupama, organizacijama, institucijama i organima vlasti, koje su od posebnog značaja za realizaciju projekta “Otvorena kapija”

 • Obavlja ostale poslove po nalogu Projekt Menadžera

Planiranje i rad na projektu

 • U saradnji sa ostalim članovima projektog tima kreira detaljan radni plan koji identifikuje i logički nadovezuje potrebne aktivnosti da bi se uspešno realizovao projekat

 • Utvrđuje resurse (vreme, novac, oprema, itd) potrebne da bi se realizovao projekat

 • U saradnji sa ostalim članovima projektog tima razvija plan realizacije projekta kojim se uspešno raspoređuju resursi na odgovarajuće aktivnosti

 • Analizira raspored aktivnosti sa Projekt Menadžerom, Direktorom GC “Jelenca”, i ostalim stručnim saradnicima angažovanim na projektu kao i ostalim osobljem na koje utiču projektne aktivnosti; revidira raspored ukoliko je to potrebno

 • Učestvuje u određivanju ciljeva i mera na osnovu kojih će se procenjivati uspešnost realizovanog projekta

Upravlja osobljem u okviru programa

 • Učestvuje u rukovođenju rada osoblja u saradnji sa članovima projektog tima pre svega Projekt Menadžerom

 • Osigurava da se lični podaci angažovanih osoba na projektu čuvaju i održavaju na propisani i poverljiv način

 • Osigurava da osobe angažovane na projektu budu na odgovarajući način i pravovremeno upućene u projektne aktivnosti i posao na projektu i prati njihov rad

 

Realizuje projekat

 • Izvršava projektne aktivnosti u skladu sa projektnim planom

 • U saradnji sa Projekt Menadžerom i ostalim saradnicima razvija formulare, obrasce, baze podataka i sistem za beleženje projektnih aktivnosti

 • Postavlja sistem arhiviranja/čuvanja projektne dokumentacije

 • Nadgleda napredak projekta i sprovodi usklađivanja, po potrebi, kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekta

 • Uspostavlja plan i raspored komunikacije, u saradnji sa Projekt Menadžerkom, da bi sve zainteresovane strane bile redovno informisane o napretku u okviru projekta (eksterne i interne zainteresovane strane)

 • Redovno analizira posao koji programski tim obavlja da bi se osigurali visoki standardi u realizaciji projektnih aktivnosti

Kontroliše realizaciju projekata

 • Pomaže Projekt Menadžeru u pisanju izveštaja o realizaciji projekta

 • Učestvuje u planiranju i upravljanju trošenja planiranih sredstva u okviru projekta u skladu sa uspostavljenim knjigovodstvenim politikama i procedurama(u saradnji sa Direktorom GC “Jelenca”, Projekt Menadžerom i Finansijskim Menadžerom

Ocenjuje uspešnost projekata

 • Osigurava da su aktivnosti i usluge planirane projektom realizovane na vreme, u skladu sa planom aktivnosti i planiranim budžetom kao i sa uspostavljenim standardima.

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Visoka stručna sprema (iskustvo može zameniti diplomu)

 • Iskustvo rada i znanje o OCD sektoru

 • Poznavanje i informisanost o društveno-ekonomskom i političkom kontekstu u Srbiji i regionu, sa posebnim osvrtom na oblast politike socijalne zaštite

 • Sposobnost strateškog i analitičkog načina razmišljanja

 • Dobre komunikacione i interpersonalne veštine

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket – word, excell, power point; internet; e-mail)

 • Poznavanje administrativnih i finansijskih procedura

 • Timski duh, visok nivo organizacionih i administrativnih znanja i veština, uključujući fleksibilnost, preciznost i mogućnost rada pod pritiskom rokova

Prijava treba da uključi CV i reference.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu:

Društvo za razvoj kreativnosti, ul. Majora Tepića bb, lok.30 18220 Aleksinac do 31. maja 2017. godine, sa naznakom: Prijava za poziciju Koordinatora/ke u projektu “Otvorena kapija”.

Sa zainteresovanim kandidatima/kinjama, obavićemo razgovor, 01. i 02. Juna, u kancelariji Društva na iznad naznačenoj adresi. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 018/802 004 (mob. 060/719 12 19) u terminima od 08:00 do 16:00 časova.

 

II

POZIV ZA angažovanje  

FINANSIJSKOG MENADŽERA PROJEKTA “OTVORENA KAPIJA”

Status: Pola radnog vremena

Odgovornost: Nadređenima – Projektnom menadžeru i Projekt Koordinatoru

Rukovodeća odgovornost: Angažovan/a na finansijskim poslovima projekta na određeno vreme, do kraja projekta (jun 2017 – jun 2019. godine).

Kratak opis posla: Upravljanje finansijama

Opis glavnih aktivnosti:

Stalne obaveze/odgovornosti:

 • Učestvovanje u razvoju finansijske strategije trošenja sredstava u cilju uspešne realizacije projekta u saradnji sa Projekt Menadžerom I Project Koordinatorom

 • Osmišljavanje i korišćenje već razvijenih finansijskih programa za praćenje izveštavanje u saradnji sa nadređenima za realizaciju projekta “Otvorena kapija”

 • Finansijsko praćenje projekta

 • Saradnja sa rukovodećim kadrovima u GC “Jelencu”  i donatorima u cilju usklađivanja procedura sa ostalim procedurama Ministarstva finansija i PRAG-a

 • redovno obavljanje nadzora, praćenje i evidentiranje troškova u skladu sa planiranim budžetom i zakonskim i drugim propisima na nacionalnom nivou

 • obavljanje i evidentiranje svih finansijskih transakcija

 • izrada neophodnih finansijskih izvještaja o realizaciji projekata (specifikacija projekta na internom nivou)

 • Predviđanje troškova i praćenje lividnosti

 • Ostala nepredviđene obaveze koje se mogu javiti u toku realizacije projekta.

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Visoka stručna sprema (iskustvo može zameniti diploma)

 • odgovarajuće iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima

 • organizaciona sposobnost i sistematičnost

 • Sposobnost strateškog i analitičkog načina razmišljanja

 • Dobre komunikacione i interpersonalne veštine

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket – word, excel – obavezno, internet)

 • Poznavanje administrativnih i finansijskih procedura

 • Sposobnost rada pod pritiskom

 • Sposobnost rada u timu

Prijava treba da uključi CV i reference.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu:

Društvo za razvoj kreativnosti, ul. Majora Tepića bb, lok.30 18220 Aleksinac do 31. maja 2017. godine, sa naznakom: Prijava za poziciju Finansijskog menadžera projekta “Otvorena kapija”.

Sa zainteresovanim kandidatima/kinjama, obavićemo razgovor, 01. i 02. Juna, u kancelariji Društva na iznad naznačenoj adresi. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 018/802 004 (mob. 060/719 12 19) u terminima od 08:00 do 16:00 časova.

Prednost imaju osobe s iskustvom u radu nevladinih organizacija i(ili) na projektima finansiranim iz inostranih donatorskih izvora