O PROJEKTU

Projekat  pod nazivom „Otvorena kapija za novi početak“ koji je počeo sa realizacijom  sredinom juna ove godine trajaće 18 meseci, tačnije do 13. Decembra 2015. godine.  Ovaj projekat zajednički sprovode Gerontološki centar „Jelenac“, kao nosilac i  kao partneri Opština Aleksinac i Društvo za razvoj kreativnosti.

Ostvarenjem opšteg dugoročnog cilja projekta razvijaju se kapaciteti lokalne zajednice za poštovanje prava i kreiranje usluga  za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, a ujedno,  u skladu sa praksom EU i principima nacionalnih  politika, olakšava se proces transformacije rezidencijalne ustanove u Tešici. Specifičnim ciljevima ostvaruju se identifikovani nacionalni prioriteti i stvaraju se uslovi za tranziciju institucionalnog oblika zaštite na lokalnu zajednicu. Takodje, pokreću se usluge koje poboljšavaju proces transformacije ustanove u Tešici i promoviše se i inkluzija osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim  invaliditetom i poremećajima  mentalnog  zdravlja u Srbiji. stvaruju sledeći  specifični ciljevi :

1. Pokretanje i razvoj usluga koje omogućavaju pripremu, izmeštanje i samostalan život sadašnjih korisnika Radne jedinice u Tešici i povećanje njihove socijalne uključenosti u društvo.

2. Preveniranje potrebe za smeštajem novih potencijalnih korisnika u RJ u Tešici razvijanjem vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite i programima podrške porodicama.

3. Smanjenje predrasuda šire lokalne zajednice prema osobama sa poremećajima mentalnog zdravlja preko kampanje u cilju boljeg razumevanja položaja i povećanja socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Ciljnu grupu čine:  odrasle osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (sadašnji korisnici RJ u Tešici i  osobe koje nisu na smeštaju); porodice koje imaju članove sa intelektualnim i mentalnim teškoćama I zaposleni stručni radnici i ostalo osoblje.

Aktivnosti:

Ključne aktivnosti u projektu su obuka osoblja,  postavljanje I opremanje montažnog objekta, priprema i  selekcija korisnika za osamostaljivanje.razvijanje usluga stanovanje uz podršku i dnevnog boravka,  razvijanje i implementacija programa podrške porodicama i kampanja.

Očekivani rezultati:

1. Povećan stepen znanja i kompetencija osoblja za pružanje podrške korisnicima;

2. Postavljen i opremljen montažni objekat;

3. Selektovano 4+4 korisnika za izmeštanje iz ustanove;

4. Unapredjen kvalitet života i potencijala korisnika –osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama za što samostalniji život u lokalnoj zajednici

5. Osnaživanje porodica i smanjenje potreba za rezidencijalnim smeštajem;

6. Uspešna deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama;

7. Senzibilisanje šire javnosti za bolje razumevanje položaja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i promocija deinstitucionalizacije;

8. Razmena iskustava i promovisanje procesa deinstitucionalizacije.

Projekat “Otvorena kapija za novi početak” finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa “Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim  teškoćama”